Психологическа Адаптация за Хора с Увреждания
Брайл
Жестомимика
Стартиране на Собствен Бизнес
Бизнес Планиране
Бизнес Английски
Управление на Малко и Средно Предприятие
Работа с Интернет
Маркетингови проучвания
Обучение по Равнопоставеност

 

 
 < Назад

 Напред >


 

Курикулум: Обучение на Ресурсни Учители за Хора с Увреждания

Номер на модул: 2

Заглавие на модула: БРАЙЛ

Общ брой часове: 60 акад. часа

Време за обучение:  41 акад. часа

Време за упражнения : 10 акад. часа

Време за проучване на допълнителни материали в интернет: 4 акад. часа

Време за преговор и подготовка за изпит : 5 акад. часа

Документ за завършен курс: Сертификат за Ресурсен Учител

Вид на модула: Основен, Задължителен / Избираем

Брой кредити: 4

Условия за участие: Добра обща култура, Достъп до компютър и интернет.

Обучителни цели: 

1.    Придобиване на основни познания за историята, същността и приложението на Брайл;

2.    Придобиване на теоретични знания и практически умения за четене и писане на Брайл;

3.    Запознаване със съвременните технологии за употреба на Брайл;

4.    Запознаване с методологията за преподаване на Брайл;

 

Форма на обучение: Предимно онлайн, отчасти се базира на изследвания, които може да изискват комбинирането на различни методи, инициирани от ресурсния учител.

 

 

 

Дял 1

 

ВЪВЕДЕНИЕ В БРАЙЛ

 

Лекция

Тема/ Подтема

Часове

2.1.1 Какво е Брайл?

2.1.1.1 Въведение

2.1.1.2 Какво представлява Брайл

2.1.1.3 Брайл и неговото значение

1

2.1.2 Защо да учим Брайл?

2.1.2.1 Въведение

2.1.2.2 Брайл – днес и утре

2.1.2.3 Необходимостта от Брайл

2

2.1.3 Кой е Луи Брайл?

 

2.1.3.1 Луи Брайл – биографични данни

2.1.3.2 Луи Брайл – изобретател и новатор    

2

2.1.4   История на брайловото писмо 

2.1.4.1 Релефен тип букви

2.1.4.2 Кодове във Великобритания

2.1.4.3 Въвеждането на Брайлов код във Великобритания

2.1.4.4 Британски съвет по Брайл

2.1.4.5 Първи книги на Брайл

2.1.4.6 Първа система за отпечатване на Брайл

2

Дял 2

 

КАК ДА ЧЕТЕМ БРАЙЛ

 

 

2.2.1 Методика за четене на Брайл

 

1

2.2.2 Тактилно-двигателни умения

 

2.2.2.1 Тактилни усещания

2.2.2.2 Тактилни умения

   2.2.2.2.1 Машинописни умения

3

2.2.3 Брайлови материали

2.2.3.1 Въведение

2.2.3.2 Брайлова книга

2.2.3.3 Брайлова справочна литература

2.2.3.4 Брайлови конспекти

2.2.3.5 Брайлови библиотеки и организации по света

2.2.3.6 Брайлов печат

 

1

2.2.4 Тифлографски изображения

2.2.4.1 Тифлографски графики

2.2.4.2 Тифлографски диаграми

1

2.2.5 Тифлографски атласи

 

1

2.2.6 Тифлографски глобуси

 

1

Дял 3

КАК ДА ПИШЕМ НА БРАЙЛ

 

 

2.3.1 Буквите в Брайловата азбука

2.3.1.1  Група 1

2.3.1.2  Група 2

2.3.1.3  Група 3

2.3.1.4 Практически упражнения по писане

на Брайл

6

2.3.2 Препинателните знаци
в Брайловото писмо

 

2.3.2.1 Препинателен знак – точка ( . )

2.3.2.2 Препинателен знак – запетая ( , )

2.3.2.3 Препинателен знак – въпросителен знак

 ( ? )

2.3.2.4 Препинателен знак – удивителен знак

( ! )

2.3.2.5 Препинателен знак – тире ( - )

   2.3.2.5.1 малко тире

   2.3.2.5.2 голямо тире

2.3.2.6 Препинателен знак – двуточие ( : )

2.3.2.6 Препинателен знак – кавички ( “ )

2.3.2.7 Препинателен знак – точка и запетая ( ; )

2.3.2.8 Практически упражнения по писане

на Брайл

2

2.3.3  Други знаци  в
Брайловото писмо

 

2.3.3.1 Знак “ет” ( @ )

2.3.3.2 Знак “долар” ( $ )

2.3.3.3 Знак “процент” ( % )

2.3.3.4 Знак за съкращение на съюз *и* ( & )

2.3.3.5 Знак “наклонена черта на дясно) ( / )

2.3.3.6 Знак “наклонена черта на ляво” ( \ )

2.3.3.7 Знак “звездичка” ( * )

2.3.3.8 Знак “телефонни номера”

2.3.3.9 Знак “за подчертаване на текст”

2.3.3.10 Знак “за абревиатури”

2

2.3.4       Цифрите в Брайловото

писмо

2.3.4.1 Арабски цифри

2.3.4.2 Римски цифри

2

2.3.5       Математическите знаци
в Брайловото писмо

2.3.5.1 Знак “плюс” ( + )

2.3.5.2 Знак “минус” ( - )

2.3.5.3 Знак “за умножение” ( х )

2.3.5.4 Знак “за деление” ( : )

2.3.5.5 Знак “за равно” ( = )

2.3.5.6 Знак “за по-голямо” ( > )

2.3.5.7 Знак “за по-малко” ( < )

2.3.5.8 Знак “кръгли скоби” (малки скоби ( ) )

   2.3.5.8.1 отваряща скоба

   2.3.5.8.2 затваряща скоба

2.3.5.9 Знак “квадратни скоби” (средни скоби [ ])

   2.3.5.9.1 отваряща скоба

   2.3.5.9.2 затваряща скоба

2.3.5.10 знак “за десетична точка”

3

2.3.6       Оформяне на текста

2.3.6.1   заглавие

2.3.6.2   абзаци

0.5

2.3.7       Технически средства

за писане

2.3.7.1   Въведение

   2.3.7.1.1 Плоча и Шило

      2.3.7.1.1.1 Видове

   2.3.7.1.2 Брайлов дисплей

      2.3.7.1.2.1 Брайлов дисплей Навигатор 80

   2.3.7.1.3 Електронни брайлови бележници

   2.3.7.1.4 Брайлови принтери

   2.3.7.1.5 Брайлови машини

      2.3.7.1.5.1 Видове

   2.3.7.1.6 Даксбъри брайлов преводач

   2.3.7.1.7 Водач за надписване на пликове

   2.3.7.1.8 Етикети за клавиши

   2.3.7.1.9 Водач за писане на писма

   2.3.7.1.10 Водач за полагане на подписи

3

ДЯЛ – 4

СЪВРЕМЕННИ СРЕДСТВА ЗА БРАЙЛ

 

 

2.4.1 Говорещи книги,говорещи

карти и атласи

 

0.5

2.4.2 Безкнижен Брайл

 

0.5

2.4.3 Брайлова клавиатура,

Брайлови органайзери

 

1

2.4.4 Какво е уеб-Брайл?

 

0.5

ДЯЛ – 5

МЕТОДИКА НА ПРЕПОДАВАНЕ НА БРАЙЛ

 

 

2.5.1 Как да преподавам Брайл?

 

 

1

2.5.2 Подготвяне на

стратегически план

за преподаване на Брайл

 

2

2.5.3 Роля и функции на учителя
по Брайл

 

2

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

 

 

 

 

·         ВТОРО ниво БРАЙЛ

 


СПРАВОЧНА ЛИТЕРАТУРА

Радулов, Владимир доц.к.п.н. “Ефективно използване на слабото зрение” София 1995, Изд. “Веда Словена ЖГ”

http://www.slsbvi.org/info/braille.htm

http://www.clevelandsightcenter.org/News/Adapting/braille.htm

http://dots.physics.orst.edu/gs_braillestructure.html

http://members.aol.com/torchnch/braille.htm

http://www.brailleplus.net/braille-articles/braille-history.htm

http://www.blindchildrensfund.org/articles/braille_whatisit.asp

http://www.nfb.org/books/books1/ifblnd03.htm

http://www.uiciechi.it/Attivit%C3%A0Internazionali/inter/revolution.html

http://www.blindinc.org/braille.html

http://www.nfbohio.org/world.htm#BTT

http://www.rnib.org.uk/xpedio/groups/public/documents/PublicWebsite/public_braille.hcsp#P8_25

http://www.cnib.ca/eng/braille_information/louis_braille.htm

http://www.braillerman.com/louis.htm

http://www.innvista.com/health/ailments/eyeail/braille.htm

http://www.clevelandsightcenter.org/News/Adapting/braille_bio.htm

http://www.louisbraillecenter.org

http://www.blind.net/

http://www.snv.jussieu.fr/inova/villette2002/act10b.htm

http://myhero.com/myhero/hero.asp?hero=l_braille

http://www3.open.ac.uk/learners-guide/disability/services_available/eyes-open-pdf/eyes_open_sec5_scr.pdf

http://www.proedinc.com/store/index.php?mode=product_detail&id=8410

http://www.inclusive.net/resources/units/unit8/unit8_contents.shtml

http://www.neuroinformatik.ruhr-uni-bochum.de/ini/VDM/research/robotics/Hardware/TactileSensor/contents.html

http://sarc.sdes.ucf.edu/learningskills/Barsch%20Learning%20Styles%20Inventory.doc

http://www.abwa.asn.au/our_services.html

http://www.dotlessbraille.org/braillewritingmethods.htm

http://www.afb.org/braillebug/braille_technology.asp

http://www.lssgroup.com

http://www.duxburysystems.com

http://www.hooleon.com

http://www.telesensory.com

http://www.anl.gov/OPA/frontiers96arch/techhist.html#braille

http://www.setbc.org/special/virg/p2_06.html

http://rotaryor.org/braille_slate/

http://www.brailleplus.net/visually_impaired_resources/Glossary/Slate_and_Stylus/

http://www.brailleslates.org/

http://educ.queensu.ca/~fmc/may2004/braille.html

http://www.abledata.com/text2/man_br.htm

http://www.brl.org/flashcards/

http://www.ictadvice.org.uk/downloads/guidance_doc/visualimp_ict.doc

http://www.louisbraillecenter.org/braille/alphaNum.htm

http://www.louisbraillecenter.org/braille/funBraille.htm

http://www.louisbraillecenter.org/braille/funBraille.htm

www.louisbraillecenter.org

http://www.discoverymuseum.net/communications7/braille/braille2.htm

http://www.cnib.ca/school-package/4.htm#The%20Braille%20Alphabet

http://www.rsb.org.au/braille.htm

http://snow.utoronto.ca/best/special/OneIsFun/chapter_005.htm

http://www.teachercreated.com/pdfs/lessons/020628pt.pdf

http://www.brailler.com/braillehx.htm

http://www.nctd.org.uk/useful

http://www.brailleplus.net/braille-articles/TactileGraphics.htm

http://www.tsbvi.edu/bib/compensa.htm#new

http://www.aph.org/edresearch/guides.htm

http://www.nctd.org.uk/Training/First_Steps/index.asp

http://www.lifesci.sussex.ac.uk/reginald-phillips/phaseTwo.htm

http://dots.physics.orst.edu/tactile/node4.html

http://www.surrey.ac.uk/~pss1su/intact/icc97/kochpaper.html

http://tactile.nrcan.gc.ca/page.cgi?url=recherche_research/siekierska_et_al2001_e.html

http://www.independentliving.com/prodinfo.asp?number=363525&variation=&aitem=2&mitem=4

http://www.aph.org/museum/teach/geography.html#touch

http://www.worldglobesamerica.com/globeuse.asp

http://www.afb.org/Section.asp?SectionID=40&TopicID=200&DocumentID=933

http://www.surrey.ac.uk/~pss1su/intact/TMC/koch1.html

http://www.tusc.net/~lizgray/codes.html

http://cctr.umkc.edu/userx/bhugh/musicold.html

http://deafandblind.com/braille.html

http://deafandblind.com/index.html

http://www.sense.org.uk/equipment/PCbraille.cfm

http://www.braille.org/papers/unive/unive.html

http://dots.physics.orst.edu/gs_ubc.html

http://www.iceb.org/cranem.html

http://www.brailletranscriptionuk.co.uk/aboutbraille.htm

http://dots.physics.orst.edu/dotsplus.html

http://www.mielke.cc/brltty/doc/BrlAPIref-HTML/group__brlapi__write.html#a0

http://www.alvabraille.com/BrailleDisplays/default.asp

http://www.alvabraille.com/BrailleDisplays/Satellite_Features.asp#Feature03

http://www.quantech.com.au/products/other_products/low_vision/clearview_star.htm

http://www.nfb.org/bm/bm02/bm0207/bm020706.htm

http://www.rit.edu/~easi/easisem/magar.html

http://www.hooleon.com/prod-braille.htm

http://deafandblind.com/braille-keyboard.html

http://www.braille-pokadot.com/

http://cat.buffalo.edu/refreshablebraille/training.php

http://www.loc.gov/nls/reference/factsheets/webbraille2003.html

http://www.loc.gov/nls/catalog

http://www.afb.org/section.asp?sectionid=40&topicid=200&documentid=210

http://www.members.tripod.com/slimprize/braille_or_print_why_the_debate.html

http://www.ed.arizona.edu/dvi/Postion%20Papers/low_vision_print.htm

http://www.libsu.uni-sofia.bg/

http://www.horizonti.bg/lib/index.htm < Назад


 Напред >
 
 
Best view in Microsoft Internet Explorer 6.x and later versions.     Copyright ©2005 viprtdp.com