I. Основни положения

Настоящият профил описва функциите на ресурсния учител и определя неговите компетенции като участник в образователния и обучителен процес за хора с увреждания над 18 годишна възраст в рамките на националната система за образование и заетост. Te са обособени в отделни групи, отразяващи специфичните страни в работата на ресурсния учител и определят:

- Изискванията към специално-научната подготовка на ресурсния учител

- Изискванията към педагогическата и методическата подготовка на ресурсния учител

- Изискванията за специализирана подготовка в областта на стартирането и управлението на собствен бизнес

- Изисквания към комплекс от лични качества, които ресурсният учител трябва да притежава

- Функциите и ролята на ресурсния учител, свързани с подпомагането на хората с увреждания, както и на техните родители и обучители

- Професионалната етика и познаване на определени нормативни документи

- Ролята в рамките на обучението през целия живот.

II. Компетенции на ресурсния учител

1. Специално-научна подготовка на ресурсния учител

1.1. запознат е с философията, политиката, постиженията и новостите в областите на интегрираното обучение, професионално обучение през целия живот, възпитание и консултиране за хора с увреждания;

1.2. познава приложните и технологични аспекти на обучението за хора с увреждания и със специални образователни потребности;

1.3. познава характерните познавателни и личностни особености на хора с увреждания и техните образователни потребности

1.4. притежава специализирани знания, умения и компетенции за работа с хора с увреждания и със специални образователни потребности;

1.5. владее чужд език

1.6. владее специфични езици за комуникация с хора с увреждания (брайл, жестомимика, дактил и т. н.)

2. Педагогическа и методическа подготовка на ресурсния учител

2.1. приема и признава различията между хората с увреждания;

2.2. признава правата на обучаемите със специални образователни потребности на обучение, образование и възпитание;

2.3. приема индивидуалността на обучаемите със специални образователни потребности и се съобразява с нея в работата си;

2.4. умее да идентифицира равнище, компетентност, особености и предпочитания в стила на обучение в индивидуален план;

2.5. умее да идентифицира образователни и възпитателни потребности;

2.6. владее различни методи за планиране на образователния и обучителен лроцес, за разработване на различни образователни и възпитателни материали и за свързване на поставените цели с процеса на обучение и възпитание;

2.7. владее разнообразни образователни стратегии, методи и техники за преподаване, обучение, възпитание, учене през целия живот и мотивиране на обучаеми със специални образователни потребности;

2.8. умее да оцени качествата и пригодността на учебните и образователните материали, разработени в съответствие с индивидуалните образователни потребности на всеки обучаем със специални образователни потребности;

2.9. владее разнообразни форми и средства за контрол и оценяване на постиженията на всеки обучаем.

3. Специализирана подготовка на ресурсния учител в областта на управлението и стартирането на собствен бизнес

3.1. признава правото на труд и предприемаческa инициативa на хората с увреждания като ги мотивира, консултира и обучава по начин насърчаващ тяхната професионална реализация

3.2. създава у обучаемите умения и навици за самостоятелно и целенасочено търсене на работа и на алтернативни възможности за заетост

3.3. владее многообразие от методи и техники за планиране, организиране и осъществяване на бизнес обучение за хора с увреждания с цел подпомагане на трудовата им кариера

3.4. притежава основни познания в областта на:

а) бизнес планирането

б) стартирането на собствен бизнес

в) управлението на малко и средно предприятие

г) маркетинговите проучвания

3.5. използва различни канали за събиране на целева информация, която би могла да бъде полезна за обучаемите във връзка с повишаване на тяхната конкурентоспособност на пазара на труда или при стартиране на собствен бизнес

4. Необходими личностни качества за работа с хора с увреждания

4.1. Толерантност, търпимост и позитивност в отношението си към човек с увреждане

4.2. Уважение и конфиденциалност

4.3. Отзивчивост в работата и комуникацията с човек с увреждане

4.4. Отговорност

4.5. Емпатия

4.6. Увереност в равнопоставеността и интеграцията на хора с увреждания като равноправни в обществото.

III. Основни функции на ресурсния учител

1. Планиране. Подготовка на учебния и на образователно-възпитателния процес:

1.1. изготвя план за дейността си;

1.2. участва в разработването на индивидуални програми за обучение и развитие на хора с увреждания и със специални образователни потребности;

1.3. планира взаимодействието с преподаватели, родители, социални партньори, социална среда;

1.4. съдейства за планирането на необходимите ресурси и на материално-техническата база с оглед осигуряване на качествен образователен процес за обучаемите;

1.5. планира дейностите, свързани с професионалната си квалификация, усъвършенстване и развитие;

1.6. участва в планирането на дейности, свързани с професионалната реализация на човека с увреждане;

2. Осъществяване на обучението, възпитанието и подпомагането на обучаемите със специални образователни потребности::

2.1. работи индивидуално по предметите от учебния план с обучаем със специални образователни потребности в учебното заведение и с група обучаеми със специални образователни потребности извън учебното заведение, в ресурсни центрове или индивидуално;

2.2. подпомага самоподготовката по учебните дисциплини и консултира преподавателя относно спецификата при овладяване на учебното съдържание от обучаемите със специални образователни потребности по дадена учебна дисциплина;

2.3. съдейства за организиране и адаптиране на пространството в учебното заведение и месторабота за ефективно включване на хора с увреждания в учебно-възпитателния и трудовия процес;

2.4. организира и участва активно в комплексното оценяване на обучаемите от екипа в учебните заведения и ресурсните центрове.

2.5. създава и съдейства за поддържане в обучителния и трудовия процес на коректни взаимоотношения, конструктивно общуване и сътрудничество;

2.6. съобразява изисквания си към обучаеми със специални образователни потребности с възрастовите им особенности, с образователните им потребности като използва подходящи образователни стратегии, методи и техники, които:

а) мотивират обучаемите и стимулират личностното им развитие;

б) стимулират дейностния подход в обученито и ученето чрез правене;

в) разкриват прагматичните аспекти на знанията, като обогатяват житейския и познавателния опит и знания на обучаемите;

2.7. участва в професионалното консултиране и ориентиране на обучаеми със специални образователни потребности, както и подпомага тяхната трудова реализация.

3. Формиране на общи знания, умения, отношения и ценности

3.1. съдейства за формиране в хора с увреждания и обучаемите със специални образователни потребности на:

а) комуникативни и комуникационни умения;

б) умения за самостоятелна работа в учебното заведение, вкъщи и на работното място;

в) умения за самостоятелно учене през целия живот;

г) умения за работа в група и в екип;

д) умения за решаване на проблеми;

е) умения за критично, самокритично и конструктивно мислене;

ж) умения и компетенции за стартиране на собствен бизнес; управление на малко и средно предприятие; извършване на маркетингови проучвания, осъществяване на бизнес планиране

з) умения за работа в интернет

3.2. съдейства за формиране на общочовешки ценности за уважение и зачитане на индивидуалността и уникалността на отделната личност;

3.3. съдейства за създаване на позитивни обществени нагласи към хората с увреждания и тяхната равнопоставеност в обучението, на трудовия пазар и в други сфери на обществения живот.

4. Оценяване и отчитане на динамиката в развитието на познавателните процеси и на личността на хората с увреждания, както и на постиженията им в обучителния и трудовия процес:

4.1. използва различни методи и похвати за събиране на информация и оценяване равнището на усвояване на учебното съдържание, съобразно с възрастовите и индивидуалните особености на обучаемия, спецификата на предметната област в конкретната обучителна и трудова ситуация;

4.2. участва в оценката на развитието на познавателните процеси и на личностното развитие на обучаемия.

5. Подпомагане на преподаватели и работодатели:

5.1. работи в екип и в сътрудничество с други специалисти, които подпомагат обучаеми;

5.2. консултира преподаватели и работодатели по въпроси, свързани с:

а) обучителни и лични потребности, произтичащи от увреждането или нарушението;

б) начина, по който човекът с увреждане ще получава информация за занятието - брайлово писмо, жестомимика като подпомагащо средство и др.;

в) общуването с човек с увреждане;

г) участието в дейности в конкретната обучителна и трудова ситуация;

д) принципите, методите и похватите за компенсация, рехабилитация и корекция на увреждането или нарушението;

5.3. оказва специфична методическа помощ по отделните учебни дисциплини;

5.4. подпомага преподавателя в проверката и оценката за степента на усвояване на учебното съдържание, както и формирането на умения и компетенции у обучаемия;

5.5. осъществява менторинг по отношение на трудово-правните отношения на работното място на човека с увреждане

5.6. консултира работодателя по отношение на взаимоотношенията му с човек с увреждане и адаптация на работното място.

6. Подпомагане на родителите:

6.1. запознава родителите с принципите на интегрираното обучение за обучаеми със специални образователни потребности в системата на висшето образование и професионалното обучение, с правата и задълженията им;

6.2. предлага на родителите конкретни форми и начини за самоподготовка на обучаемите в дома им;

6.3. обучава родителите да усвоят различни форми и похвати на работа с обучамия, за да създадат и развият у него полезни умения за самостоятелен и независим живот;

6.4. съдейства на семейството за разширяване на социалните контакти на обучаемия;

6.5. съдейства за включването на родителите в различни форми на обучение - семинари, поддържащи групи, конференции;

6.6. съдейства за снабдяване на родителите със специална литература;

6.7. разяснява политиките на интегрираното обучение през целия живот.

7. Опазване на живота и здравето на хората с увреждания по време на обучителния процес и/или на работно им място:

7.1. спомага за опазване на живота и здравето на обучаемите по време на учебни занятия и на други дейности, организирани от съответното учебно заведение или ресурсен център;

7.2. следи за здравното състояние на обучаемите и контролира спазването на здравно-хигиенните норми и изисквания по време на обучителния процес;

7.3 следи за спазването на здравно-хигиенните норми и нормите за безопасност по време на трудовия процес

7.4. инструктира и контролира обучаемите и работодателите им относно спазването на правилата за експлоатация и охрана на труда при работа с материали и съоръжения в среди, които могат да бъдат потенциална заплаха за здравето и живота на човека с увреждане.

IV. Професионална и колегиална етика:

1. зачита и защитава личното достойнство, правата и индивидуалността на всеки човек с увреждане;

2. не нарушава и не накърнява личното достойнство на човека с увреждане;

3. спазва професионални и колегиални отношения с преподавателския и с обслужващия персонал в съответното учебното заведение, ресурсен център или на конкретно работно място;

4. не разпространява информация от персонален характер, която би могла да наруши правата на човека с увреждане;

V. Основни нормативни актове и документи, които трябва да познава:

1. Закон за народната просвета (обн.,ДВ, бр. 86 от 18 октомври 1991 г.; изм., бр. 90 от 1996 г., бр. 36, 124, 153 от 1998 г., бр. 67 от 1999 г., бр. 68 от 30 юли 1999 г.; изм. и доп.,бр. 90, 95 от 2002 г., бр. 29 от 2003 г.; изм., бр.71, 86 от 2003 г., бр. 114 от 2003 г.; изм. и доп.,бр .40 от 14 май 2004 г.);

http://www.law.dir.bg

2. Правилник за прилагане на Закона за народната просвета; (обн.,ДВ,бр. 68 от 30 юли 1999 г.; изм.,бр. 19 от 2000 г.; изм. и доп.,бр. 53 от 2001 г.; доп.,бр. 7 от 2002 г.; изм. и доп.,бр. 68 от 2002 г., бр. 19, 33 от 2003 г.; попр.,бр. 48 от 2003 г.; изм. и доп.,бр. 65, бр. 99 от 2003 г., бр. 15 от 24 февруари 2004 г.)

http://www.law.dir.bg

3. Закон за висшето образование (обн.,ДВ, бр. 112 от 27 декември 1995 г.; изм.,бр .28 от 1996 г., бр. 56 от 1997 г.;попр.,бр. 57 от 1997 г.;изм.,бр. 58 от 1997 г., бр. 60 от 1999 г.; попр.,бр. 66 от 1999 г.; изм.,бр. 111, 113 от 1999 г., бр. 54 от 2000 г., бр. 22 от 2001 г., бр. 40 от 2002 г.; изм. и доп.,бр. 53 от 2002 г., бр. 48 от 2004 г.; доп.,бр. 70 от 2004 г.; изм. и доп.,бр .77 от 27 септември 2005 г.)

http://www.law.dir.bg

4. Кодекс на труда; (обн.,ДВ,бр. 26 и бр. 27 от 1986 г., изм. и доп.,ДВ, бр. 6 от 1988 г.,бр. 21,30,94 от 1990 г.,бр. 27, 32, 104 от 1991 г.,бр. 26, 88, 100 от 1992 г., бр. 69 от 1995 г. - Решение No 12 на Конституционния съд от 1995 г.; бр. 87 от 1995 г.,бр. 2, 12 и 28 от 1996 г., бр. 124 от 1997 г., бр. 22 от 1998 г.; бр. 52 от 1998 г. - Решение No 11 на Конституционния съд от 1998 г.;изм.,бр. 56, 83, 108, 133 от 1998 г., бр. 51, 67, 110 от 1999 г.; изм. и доп.,бр. 25 от 2001 г.; изм., бр. 1, 105 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 120 от 2002 г., бр. 18 от 2003 г.; изм.,бр. 86 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 95 от 2003 г., бр. 52 от 2004 г., бр. 19 от 2005 г.; изм., бр. 27 от 2005 г.; доп.,бр. 46 от 2005 г.;изм.,бр. 76 от 2005 г.; изм. и доп.,бр .83 от 2005 г.; изм.,бр. 105 от 29 декември 2005 г.)

http://www.law.dir.bg

5. Всеобща декларация на ООН за правата на човека; http://www.un.org/Overview/rights.html

6. Закон за насърчаване на заетостта; (обн.,ДВ,бр. 112 от 29 декември 2001 г.; изм.,бр. 54, 120 от 2002 г.; изм и доп.,бр. 26 от 2003 г.; изм.,бр. 86, 114 от 2003 г., бр. 52 от 2004 г., бр. 81 от 2004 г.; доп.,бр. 27 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 38 от 2005 г., бр.18 от 28 февруари 2006 г.)

http://www.law.dir.bg

7. Закон за интеграция на хората с увреждания; (обн.,ДВ,бр. 81 от 17 септември 2004 г.; изм.,бр. 28, 88, 94, 103, 105 от 2005 г.; изм. и доп.,бр. 18 от 28 февруари 2006 г.)

http://www.law.dir.bg

8. Закон за защита срещу дискриминация; (обн.,ДВ,бр .86 от 30 септември 2003 г.; доп.,бр. 70 от 10 август 2004 г.)

http://www.law.dir.bg

9. Закон за здравето; (обн.,ДВ,бр.70 от 10 август 2004 г.; доп.,бр. 46 от 2005 г.; изм. и доп.,бр. 76, 85 от 2005 г.; изм.,бр. 88 от 2005 г.; изм. и доп.,бр.94 от 2005 г.; изм.,бр. 103 от 2005 г.; изм. и доп.,бр. 18 от 28 февруари 2006 г.)

http://www.law.dir.bg

10. Закон за здравословни и безопасни условия на труд (обн.,ДВ,бр. 124 от 23 декември 1997 г.;изм.,бр. 86 от 1999 г., бр. 64, 92 от 2000 г., бр .25 от 2001 г., бр. 111 от 2001 г.; изм. и доп.,бр. 18 от 2003 г.; изм.,бр. 114 от 2003 г.; изм. и доп.,бр. 70 от 2004 г., бр. 76 от 20 септември 2005 г.)

http://www.law.dir.bg

11. Закон за професионалното образование и обучение (обн.,ДВ,бр. 68 от 30 юли 1999 г.; изм.,бр. 1, 108 от 2000 г., бр. 111 от 2001 г.; изм. и доп.,бр. 103 и 120 от 2002 г.; доп.,бр. 29 от 2003 г.; изм.,бр. 28 от 2005 г.; изм. и доп.,бр. 77 от 27 септември 2005 г.)

http://www.law.dir.bg

12. Закон за социалното подпомагане (обн.,ДВ,бр. 56 от 19 май 1998 г.; изм.,бр. 45; изм. и доп.,бр. 120 от 2002 г., бр. 18 от 28 февруари 2006 г.)

http://www.law.dir.bg

13. Закон за военноинвалидите и военно пострадалите (обн.,ДВ,бр. 27 от 29 март 2005 г.; изм.,бр. 88 от 4 ноември 2005 г.)

http://www.law.dir.bg

14. Правилника за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в учебните заведения, както и другите нормативни актове, регламентиращи безопасните и здравословни условия на труд в съответната област на обучение, възпитание и месторабота;

http://www.law.dir.bg

VI. Организационни връзки и взаимоотношения:

Ресурсният учител осъществява организационни връзки, взаимоотношения и взаимодействия с:

1. обучаеми със специални образователни потребности в съответните учебни заведения;

2. родителите;

3. преподаватели и ресурсните учители от същото учебно заведение / ресурсен център, както и от други учебни заведения и ресурсни центрове;

4. управленския и административния персонал на учебното заведение, ресурсния център или на конкретно работно място;

5. специалисти от общината и с други представители на институции и на местната власт;

6. висшите училища, ресурсните центрове, институтите и звената за квалификация и преквалификация;

7. представителите на обществени организации, на организации с нестопанска цел и други юридически лица.

VII. Изисквания за заемане на длъжността

1. завършено висше образование на образователно-квалификационна степен ''бакалавър" или "магистър" по специалността «специална педагогика», «психология» или по друга специалност с професионална квалификация «учител» и допълнителна квалификация по специална педагогика.

2. Сертификат за успешно завършен преквалификационен курс за ресурсен учител за хора с увреждания.

 
 
Best view in Microsoft Internet Explorer 6.x and later versions.     Copyright ©2005 viprtdp.com